Uddevalla Näringsliv Logotyp

Uddevalla Näringsliv Stadgar

§1 Ändamål
Uddevalla Näringsliv är en ideell förening och opolitisk sammanslutning av företag och organisationer och enskilda som skall verka för.
• Att utveckla Uddevalla kommun som en attraktiv ort för näringsliv och boende samt
• Att främja samarbete inom näringslivet i kommunen
Föreningen får låta bedriva hela eller delar av sin verksamhet genom helägd juridisk person.

Exempel på verksamhetsområden genom vilka man vill främja sina syften är följande;
• Skola och Utbildning
• Bostadsfrågor
• Handel och Turism
• Infrastruktur
• Idrott

§2 Medlemskap
Envar företag eller organisation eller enskild person som betalar medlemsavgift och som ansluter sig till Uddevalla Näringslivs ändamål enligt §1, antas som medlem.

Medlem får inte delta i beredning eller beslut i ärenden som berör avtal eller annan rättshandling mellan föreningen och medlemmen eller medlemmen närstående fysisk eller juridisk person. Medlem skall i övrigt av styrelsen kunna uppmanas att inte delta i föreningens arbete i frågor som berör medlemmen på sådant sätt att jäv kan anses föreligga.

§3 Avgifter
Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek fastställes av föreningsstämman. Årsavgiften betalas på sätt som styrelsen bestämmer

§4 Utträde och uteslutning
Medlem som trots påminnelse under ett år underlåtit att erlägga medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Styrelsen kan utesluta medlem, som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål eller annars handlar på sådant sätt att föreningen anseende skadas.

För beslut om uteslutning krävs 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Utesluten medlem har rätt att begära överprövning av beslutet på nästföljande ordinarie föreningsstämma

§5 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§6 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen. Föreningsstämma skall hållas minst en gång per år då bl.a. föreningens resultat- och balansräkning skall fastställas. Denna föreningsstämma benämns ordinarie föreningsstämma.

§7 Föreningsstämma
Vid föreningsstämma har samtliga medlemmar närvaro och yttranderätt. Varje medlem har en röst. Denna får utövas av ombud mot uppvisande av skriftlig och bevittnad fullmakt. Vid eventuella omröstningar skall reglerna för s.k. sluten omröstning tillämpas.

Kallelse till föreningsmöte utfärdas av styrelsen på sätt denna bestämmer minst 14 dagar i förväg.

§8 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma äger rum senast 30 juni. Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på föreningsstämman skall skriftligen väckas hos styrelsen senast två veckor före stämman. Förslag får även väckas av styrelsen.

§9 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
1. Val av ordförande för föreningsstämman
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden ska justera stämmoprotokollet
5. Fastställande om stämman blivit i laga ordning utlyst samt fastställande av dagordning för föreningsstämman
6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av bokslut
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsåret
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsåret
12. Beslut om antal styrelseledamöter för mandatperioden
13. Val av ordförande i styrelsen för en tid av 1 år
14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
15. Val av revisor och revisorsuppleanter
16. Val av valberedning
17. Förslag från enskild medlem eller styrelse att upptagas till beslut på föreningsstämma
18. Övriga frågor

§10 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålles när styrelsen eller revisorerna finner det påkallat eller minst 10% av medlemmarna anhåller därom. Styrelsen skall efter sådan begäran anordna extra föreningsstämma senast fem veckor därefter. Vid extra föreningsstämma skall de under punkterna 1-5 i §9 redovisade frågorna behandlas. Andra frågor än de som föranlett mötet får inte förekomma.

§11 Styrelse
Styrelsen har sitt säte i Uddevalla. Styrelsen består av ordförande och minst 4 ledamöter. Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter och suppleanter väljs på två år, växelvis. För första verksamhetsåret väljs två ledamöter och en suppleant för ett år.

Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla person till styrelsemöte oavsett om denne är medlem eller ej. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen. Styrelsen kan utse vissa arbetsgrupper och/eller utskott.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst i sakfrågor medan lottdragning skall ske vid personval. Kallelse till styrelsemöte skall ske skriftligen senast en vecka i förväg. Vid styrelsesammanträdena skall föras protokoll som skall föreligga justerande av ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot senast två veckor efter sammanträdet.

§12 Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger bl.a. att:
1. verka för föreningens syfte och ansvar för den löpande verksamheten
2. verkställa beslut, som fattas av föreningsstämman
3. handha och ansvara för föreningens medel samt utse firmatecknare
4. tillse att fullständiga räkenskaper inklusive resultat- och balansräkning som senast en månad före föreningsstämman skall underställas revisorernas granskning
5. bestämma dag och plats för föreningsstämman
6. förbereda de ärenden som skall behandlas vid föreningsstämman
7. företräda föreningen inför myndigheter, organisationer, och press
8. övervaka stadgarnas efterlevnad
9. upprätta en skriftlig arbetsordning för styrelse och eventuella underkommittéer

§13 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses en revisor jämte en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleanter utses av föreningsstämman. Revisorerna skall senast en vecka före föreningsstämman till styrelsen överlämna sin granskningsberättelse. Minst en revisor skall vara godkänd eller auktoriserad.

§14 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav två väljs av ordinarie årsmöte och en utses av styrelsen.

§15 Stadgeändring
Ändring eller tillägg i dessa stadgar skall för att bli gällande beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en skall vara ordinarie föreningsstämma. För ett sådant beslut fodras minst två tredjedelars majoritet av avgivna röster.

§16 Upplösning
För upplösning av föreningen fodras att beslut härom fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en skall vara ordinarie föreningsstämma. För ett sådant beslut fodras minst tre fjärdedels majoritet av avgivna röster.

Vid eventuell upplösning av föreningen skall tillgångarna disponeras enligt styrelsens beslut till ändamål som är förenlig med föreningens syfte.

Uddevalla 20100427 med revidering av §11 20150520

Kontakta oss

Du kan också kontakta oss via vårt formulär med frågor och funderingar som rör ditt medlemskap, våra aktiviteter/evenemang eller andra frågor.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Uddevalla Näringsliv Logotyp

Bli en del av Uddevalla Näringsliv och ta del av inspiration, kunskap, nätverk och förmåner för att stärka ditt företags närvaro och framgång i det lokala näringslivet.

Uddevalla Näringsliv är en opolitisk ideell medlemsorganisation som strävar efter att vara en positiv kraft som påverkar, utmanar och samarbetar för att främja ett attraktivt näringslivsklimat i Uddevalla.

Uddevalla Näringslivs Service AB Org.nr:556575-2705
Uddevalla Näringsliv Ideellförening Org.nr: 865501-0877

Copyright © Uddevalla Näringsliv

Rulla till toppen